Έλεγχος Ποιότητας

- Οργάνωση διαδικασίας Ελέγχου Ποιότητας
- Ουσιαστική Προετοιμασία για τις ανώτερες πιστοποιήσεις όπως BRC,IFS 
- Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και HACCP

- Προσαρμογή στις νέες συνθήκες που επιβάλει η πανδημία του Covid-19

Οι τομείς παροχής των υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν:

Petri Dishes

 

Ποιοτικός Έλεγχος

Προσδιορισμός και επιλογή των βασικών κριτηρίων ποιότητας

Εντοπισμός συχνών σφαλμάτων κατά την παραγωγή και πρόληψη για την αποφυγή επανεμφάνισής τους

 

Δημιουργία μιας διαδικασίας ελέγχου ποιότητας μέσα από την οποία εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση του προϊόντος

 

Υιοθέτηση δικλείδων ασφαλείας σε συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής

 

Ανάπτυξη μιας διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου (internal auditing) 

Ουσιαστική εκπαίδευση των υπαλλήλων πάνω σε θέματα ελέγχου ποιότητας και υγιεινής

Petri Dishes

Πιστοποιήσεις

Υιοθέτηση όλων των διαδικασιών (πχ ιχνηλασιμότητα, έλεγχος ορθών πρακτικών, έλεγχος πρώτων υλών κτλ) και εντοπισμός των κτηριακών αλλαγών (πχ καταλληλόλητα χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και αποδυτηρίων) που απαιτούνται ώστε μια εταιρία να είναι σε θέση να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, BRC, IFS

 

Καλλιέργεια Εταιρικής Κουλτούρας και υιοθέτηση ενός μόνιμου τρόπου εργασίας και συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τους βασικούς Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων  (βασισμένο στα πρότυπα GDPR, BRC, IFS, ISO)

Petri Dishes

Διαβάστε επίσης στο Blog μας...

Posts Are Coming Soon
Μείνετε συντονισμένοι...